top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

JAFP stadgar

STADGAR
för
Jordbro företagspark ideell förening
Antagna den 19 mars 2002.
Uppdaterade 2016.


§1 Firma

Föreningens firma är Jordbro företagspark ideell förening (JFP) i Haninge kommun.


§2 Ändamål

JFP har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, organisationer och media. Föreningen skall utveckla frågor som syftar till att förbättra miljö, infrastruktur, trivsel och liknande.
Föreningen skall ej bedriva ekonomisk verksamhet.


§3 Medlemskap

Föreningens medlemmar skall vara i Jordbro Företagspark eller Haninge kommun verksamma företag och/eller fastighetsägare.

Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligen hos styrelsen.


§4 Medlemskapets ålägganden

Medlemskap i föreningen ålägger medlemmen

a)  att aktivt medverka till att föreningen kan tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen

b)  att inte motarbeta fattade beslut i styrelse eller på föreningsmöte,

c)  att årligen erlägga den avgift, som ordinarie föreningsmöte fastställt samt

d)  att årligen till föreningen inge de uppgifter som föreningens styrelse enhälligt beslutar

om.

§5 Medlemskapets upphörande

Medlemskap kan sägas upp genom skriftlig anmälan till styrelsen. Uppsägning skall ha inkommit till styrelsen minst sex månader före utgången av det räkenskapsår, då medlemskapet avses upphöra, om inte styrelsen av särskilda skäl medger kortare uppsägningstid.

Medlem, som trots påminnelser icke erlagt förfallna avgifter, kan av styrelsen omedelbart uteslutas ur föreningen.
Medlem, som försatts i konkurs eller trätt i likvidation, skall anses ha utträtt ur föreningen med omedelbar verkan.

Om medlem bryter mot dessa stadgar eller med stöd av dem fattat beslut och därigenom eller på annat sätt i någon för området väsentlig fråga åsidosätter föreningens gemensamma intressen eller om andra synnerliga skäl föreligger kan medlemmen på förslag av styrelsen

omedelbart uteslutas ur föreningen, under förutsättning att minst tre fjärdedelar av på föreningsmöte angivna röster stöder förslaget.

Den som utträder eller utesluts ur föreningen, återfår inte erlagda avgifter och äger därefter inte någon andel i föreningens tillgångar.


§6 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har säte i Haninge kommun.

Styrelsen skall bestå av minst nio eller maximalt femton ledamöter. Ledamöter utses av ordinarie föreningsmöte för tiden intill dess ordinarie föreningsmöte hållits. Normalt avser valet två år.

Ordförande kan utses bland personer, som icke är anställda eller i övrigt knutna till företag i området.


§7 Styrelsens sammanträden och beslutmässighet
Styrelsen sammanträder på tid ordförande bestämmer dock minst fyra gånger per år samt då

minst två styrelseledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För beslut krävs att minst hälften av de närvarande ledamöterna är ense. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.


§8 Styrelsens ålägganden

Det åligger styrelsen


a)  att noggrant följa utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde och vidta de åtgärder, som kan vara påkallade för att främja föreningens syften,

b)  att främja anslutningen till föreningen och antaga medlemmar,

c)  att fastställa organisationen av föreningen,

d)  att förvalta föreningens värdehandlingar och övriga tillgångar,

e)  att besluta i fråga om föreningens representation utåt, däri inbegripet regler för rätten

att teckna föreningens firma,

f)  att till föreningens ordinarie föreningsmöte avge berättelse över styrelsens förvaltning

och föreningens verksamhet,

g)  att besluta i övriga angelägenheter inom föreningens verksamhetsområde och som är

av den art att de icke skall hänskjutas till föreningsmöte,

h)  att verkställa av föreningsmöte fattade beslut,

i)  att föreslå årsavgift för medlemskap i föreningen. Förslaget underställs föreningsmötet för beslut.
 

§9 Utskott
Styrelsen kan utse tillfälliga utskott då så är påkallat. Ordförande i tillfälligt utskott behöver inte vara ledamot i föreningens styrelse.


§ 10 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen i övrigt utses på ordinarie föreningsmöte två revisorer.

Föreningens räkenskaper och styrelsens berättelse skall överlämnas till revisorerna före utgången av mars månad. Revisorernas berättelse skall vara färdig före utgången av april månad.


§ 11 Föreningsmöten

Ordinarie föreningsmöte skall hållas före utgången av juni månad.

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så finner erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledningen påkallas av minst en femtedel av medlemmarna.

Kallelse till föreningsmöte skall ske med brev eller e-post i fråga om ordinarie föreningsmöte minst två veckor och i fråga om extra föreningsmöte minst en vecka före föreningsmötet.

I kallelsen skall de ärenden angivas, som skall förekomma på föreningsmötet. Därtill skall styrelse- och revisionsberättelserna samt styrelsen förslag till avgifter för innevarande räkenskapsår bifogas kallelse till ordinarie föreningsmöte.


§ 12 Ärenden vid ordinarie föreningsmöte

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
 

 1. Föreningsmötets öppnande

 2. Val av ordförande för mötet

 3. Val av protokollförare

 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

 5. Fastställande av röstlängd

 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

 7. Styrelseberättelse för senaste verksamhetsåret

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fråga om fastställande av balansräkning

 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

  balansräkningen

 12. Beslut om årsavgiftens storlek

 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 15. Val av revisorer

 16. Val av valberedning som skall bestå av tre ledamöter, varav en

  sammankallande

 17. Val av andra ombud

 18. Ärenden, som styrelsen hänskjutit till mötet

 19. Övriga ärenden

 20. Tid för nästa ordinarie föreningsmöte

 21. Avslutning.
   

Vid extra föreningsmöte skall, förutom ovan under punkterna 1 – 6 angivna ärenden, endast fråga, som föranlett föreningsmötets utlysande och som angivits i kallelsen, förekomma.

Vill medlem väcka förslag att behandlas vid ordinarie föreningsmöte, skall skriftlig anmälan till styrelsen göras senast två veckor före mötet, dock att även senare anmält ärende må upptagas, om det behandlas av styrelsen och två tredjedelar av vid mötet företrädda medlemmar uttalar sig härför.
 

§ 13 Röstning vid föreningsmöte

Vid föreningsmöte kan talan föras och rösträtt utövas endast av medlem, som icke häftar i skuld med förfallna avgifter till föreningen. Varje medlem har en röst.

Medlem äger rätt att låta sig företrädas genom ombud. Ingen må på grund av fullmakt företräda mer än en medlem.

Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om ej annat yrkas. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val, där lotten avgör.
 

§ 14 Stadgeändring och upplösning av föreningen

Förslag till ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast vid tidpunkt, som anges i § 12 sista stycket.

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning kräver beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie. Besluten måste biträdas av minst tre fjärdedelar av de vid omröstningen angivna rösterna.

Kallelse till det senare föreningsmötet får ej utfärdas förrän tre månader förflutit från det förra föreningsmötet.


§ 15 Tillgångarnas fördelning

Har beslut fattats om föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning fördelas mellan alla i föreningen då varande medlemmar i förhållande till vars och ens sammanlagda röstetal under de senaste tio åren enligt de röstlängder som upprättats till föreningens ordinarie föreningsmöten.


§ 16 Tvisters avgörande

Tvister mellan föreningens styrelse och med medlem eller utomstående underställes föreningens möte. Godtages icke utlåtandet såsom uppgörelse mellan de tvistande, må frågan hänskjutas till lagen om skiljemän.

Ansök om medlemskap

bottom of page